مهرداد حسن زاده شهردار 35705201-202
محمدرضا زاده نور معاون توسعه مدیریت و منابع
محمدرضا زاده نور معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 35705209
علیرضا اشتری معاون خدمات شهری
علیرضا اشتری معاون خدمات شهری
تلفن : 35705601
محمدعلی نوروزی رئیس اداره حراست
محمدعلی نوروزی رئیس اداره حراست
تلفن : 35705206
روح الله فلاح نژاد سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
روح الله فلاح نژاد سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن : 35705212
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
تلفن : 35705320
کامران محمدی نژاد سرپرست سازمان مدیریت حمل نقل
کامران محمدی نژاد سرپرست سازمان مدیریت حمل نقل
تلفن : 35705701
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی و ورزشی
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی و ورزشی
تلفن : 026-36334980
حسین رهبر سرپرست اداره امور حقوقی، قراردادها و املاک
حسین رهبر سرپرست اداره امور حقوقی، قراردادها و املاک
تلفن : 35705300
حسام سوری رئیس اداره معماری و شهرسازی
حسام سوری رئیس اداره معماری و شهرسازی
تلفن : 35705129
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
تلفن : 35705501

مهدی امین خاکی سرپرست اداره درآمد
مهدی امین خاکی سرپرست اداره درآمد
تلفن : 35705400
بهنام محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
بهنام محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
تلفن : 35705126
امیر اکبری واریانی رئیس اداره مالی
امیر اکبری واریانی رئیس اداره مالی
تلفن : 35705109
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
تلفن : 35705608
علیرضا کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
علیرضا کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
تلفن : 35705603

محمود مهرانپور سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
محمود مهرانپور سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
تلفن : 35705506
مجید سرخ فام رئیس اداره طرح و برنامه
مجید سرخ فام رئیس اداره طرح و برنامه
تلفن : 35705222
مهدی شهریاری رئیس خزانه داری
مهدی شهریاری رئیس خزانه داری
تلفن : 35705145
علیرضا کرد رئیس آتش نشانی
علیرضا کرد رئیس آتش نشانی
تلفن : 35705900
محمدعلی غلامی فرمانده پایگاه بسیج شهید باهنر و مشاور ایثارگران شهرداری محمدشهر
محمدعلی غلامی فرمانده پایگاه بسیج شهید باهنر و مشاور ایثارگران شهرداری محمدشهر
تلفن :