رضا عزیزی رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
کریم قدیانلو عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
کریم قدیانلو نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون عمران، خدمات شهر و حمل و نقل
 
02636200405_7 :تلفن
 
محمد اسکندری عضو شورای اسلامی شهر
محمد اسکندری دبیر شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 
02636200405_7 :تلفن
 
نادر ایزدبین عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
محمد مهرزاد خزانه دار و سخنگوی شورای اسلامی شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
محسن آجرلو عضو شورای اسلامی شهر
محسن آجرلو رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک
 
02636200405_7 :تلفن
 
محسن اجرلو عضو شورای اسلامی شهر
احمد اکبری عضو شورای اسلامی شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
محمد احمدوند عضو شورای اسلامی شهر
 
02636200405_7 :تلفن