مهرداد حسن زاده شهردار 35705000- داخلی 201-202
محمدرضا زاده نور معاون توسعه مدیریت و منابع
محمدرضا زاده نور معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 35705000 - داخلی 209
علیرضا اشتری معاون خدمات شهری
علیرضا اشتری معاون خدمات شهری
تلفن : 35705000- داخلی 601
محمدعلی نوروزی رئیس اداره حراست
محمدعلی نوروزی رئیس اداره حراست
تلفن : 35705000 - داخلی 206
کامران محمدی نژاد رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
کامران محمدی نژاد رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن : 35705000 - داخلی 212
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
تلفن : 35705000 - داخلی 320
محمود مهرانپور رئیس سازمان مدیریت حمل نقل همگانی
محمود مهرانپور رئیس سازمان مدیریت حمل نقل همگانی
تلفن : 35705000 - داخلی 701
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی و ورزشی
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی و ورزشی
تلفن : 026-36334980
احمدتركاشوند رئیس اداره امور حقوقی، قراردادها و املاک
احمدتركاشوند رئیس اداره امور حقوقی، قراردادها و املاک
تلفن : 35705000- داخلی 300
حسام سوری رئیس اداره معماری و شهرسازی
حسام سوری رئیس اداره معماری و شهرسازی
تلفن : 35705000 - داخلی 129
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
تلفن : 35705000 - داخلی 501

علیرضا کارگر رئیس اداره درآمد
علیرضا کارگر رئیس اداره درآمد
تلفن : 35705000 - داخلی 400
بهنام محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
بهنام محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
تلفن : 35705000- داخلی 126
امیر اکبری واریانی رئیس اداره مالی
امیر اکبری واریانی رئیس اداره مالی
تلفن : 35705000 - داخلی 109
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
تلفن : 35705000 - داخلی 608
علیرضا کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
علیرضا کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
تلفن : 35705000 - داخلی 603

امیر علی عباسی رئیس اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
امیر علی عباسی رئیس اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
تلفن :
حر کریمی رئیس اداره طرح و برنامه
حر کریمی رئیس اداره طرح و برنامه
تلفن :
حمید نصیرزاده مسئول واحد اصناف
حمید نصیرزاده مسئول واحد اصناف
تلفن : 35705000 - داخلی 315
فرهاد گلمغانی مسئول امور پیمانها و قراردادها
فرهاد گلمغانی مسئول امور پیمانها و قراردادها
تلفن : 35705000 - داخلی 302
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
تلفن : 35705000 - داخلی 604

مهدی شهریاری مسئول واحد خزانه داری
مهدی شهریاری مسئول واحد خزانه داری
تلفن : 35705000 - داخلی 145
فاطمه عبدی مسئول کارگزینی
فاطمه عبدی مسئول کارگزینی
تلفن : 35705000 - داخلی 122
عباس بیجانی مسئول سامانه 137
عباس بیجانی مسئول سامانه 137
تلفن : 35705000 - داخلی 330 - 415
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
تلفن : 35705000 - داخلی 112
...
...
تلفن :

احمد رضایی مسئول واحد نوسازی
احمد رضایی مسئول واحد نوسازی
تلفن : 35705000 - داخلی 144
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
تلفن : 36349696
صفر برخی مسئول املاک و مستغلات
صفر برخی مسئول املاک و مستغلات
تلفن : 35705000 - داخلی 310