سعید صفری شهردار 026-36204409
مهرداد حسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع
مهرداد حسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 026-36201333
حامد نادری سرپرست معاونت خدمات شهری
حامد نادری سرپرست معاونت خدمات شهری
تلفن : 026-36332908
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
تلفن : 026-36201332
عبدالرضا معظمی گودرزی مسئول اداره بازرسی
عبدالرضا معظمی گودرزی مسئول اداره بازرسی
تلفن : 026-36207025
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
تلفن : 02636214390
محمد اسکندری رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
محمد اسکندری رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
تلفن : 026-36334980
کرمعلی شعبانی سرپرست سازمان حمل ونقل
کرمعلی شعبانی سرپرست سازمان حمل ونقل
تلفن :
حسین رهبر رئیس اداره حقوقی
حسین رهبر رئیس اداره حقوقی
تلفن :
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
تلفن :
محسن عبدالخالقی رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
محسن عبدالخالقی رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
تلفن : 02636211177

علیرضا کارگر سرپرست اداره درآمد
علیرضا کارگر سرپرست اداره درآمد
تلفن :
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
تلفن :
حمید قربان خانلو رئیس اداره مالی
حمید قربان خانلو رئیس اداره مالی
تلفن : 026-36217284
مهدی شهریاری رئیس اداره طرح و برنامه
مهدی شهریاری رئیس اداره طرح و برنامه
تلفن :
احمد صادق زاده مشاور حقوقی شهردار
احمد صادق زاده مشاور حقوقی شهردار
تلفن :

محمود مهرانپور مشاور و مسئول پیگیری های ویژه شهردار
محمود مهرانپور مشاور و مسئول پیگیری های ویژه شهردار
تلفن :
صدیقه حاجی صفر علی مشاور شهردار در امور بانوان
صدیقه حاجی صفر علی مشاور شهردار در امور بانوان
تلفن :
افشین آژینه سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه1
افشین آژینه سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه1
تلفن :
سعید طالبی پور سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه 2
سعید طالبی پور سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه 2
تلفن :
رضا قره خانی مسئول مدیریت بحران
رضا قره خانی مسئول مدیریت بحران
تلفن :

علی رعیت مسئول واحد زیباسازی
علی رعیت مسئول واحد زیباسازی
تلفن :
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
تلفن :
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
تلفن :
حمید نصیرزاده مسئول املاک ومستغلات
حمید نصیرزاده مسئول املاک ومستغلات
تلفن :
مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
تلفن :

رضا عزیزی مسئول واحد اصناف
رضا عزیزی مسئول واحد اصناف
تلفن :
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
تلفن :
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
تلفن :
مهدی امین خاکی سر پرست واحد درآمد
مهدی امین خاکی سر پرست واحد درآمد
تلفن :
صفر برخی مسئول واحد ممیزی و نوسازی
صفر برخی مسئول واحد ممیزی و نوسازی
تلفن : 36204401-3