مهرداد حسن زاده شهردار 35705-201
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 35705-210
علیرضا اشتری سرپرست معاونت خدمات شهری
علیرضا اشتری سرپرست معاونت خدمات شهری
تلفن : 026-36332908
محمدعلی نوروزی رئیس اداره حراست
محمدعلی نوروزی رئیس اداره حراست
تلفن : 35705-206
کامران محمدی نژاد سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
کامران محمدی نژاد سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن : 026-36207025
مینا بهیاری سرپرست اداره روابط عمومی
مینا بهیاری سرپرست اداره روابط عمومی
تلفن : 35705-127
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
تلفن : 026-36334980
محمود مهرانپور رئیس سازمان حمل ونقل همگانی
محمود مهرانپور رئیس سازمان حمل ونقل همگانی
تلفن :
احمدتركاشوند رئیس اداره حقوقی
احمدتركاشوند رئیس اداره حقوقی
تلفن :
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
تلفن :
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
تلفن : 02636211177

علیرضا کارگر رئیس اداره درآمد
علیرضا کارگر رئیس اداره درآمد
تلفن :
بهنام محمدی سرپرست اداره سرمایه انسانی
بهنام محمدی سرپرست اداره سرمایه انسانی
تلفن :
امیر اکبری سرپرست اداره مالی
امیر اکبری سرپرست اداره مالی
تلفن : 026-36217284
حسام سوری رئیس اداره طرح و برنامه
حسام سوری رئیس اداره طرح و برنامه
تلفن : 35705
غزاله منوچهری رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
غزاله منوچهری رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
تلفن :

قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
تلفن :
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
تلفن :
صفر برخی مسئول املاک ومستغلات
صفر برخی مسئول املاک ومستغلات
تلفن :
نازنین سوری سرپرست دبیری کمیسیون ماده 100
نازنین سوری سرپرست دبیری کمیسیون ماده 100
تلفن :
حمید نصیرزاده مسئول واحد اصناف
حمید نصیرزاده مسئول واحد اصناف
تلفن :

اسکندر گل محمدی سرپرست واحد امور قراردادها
اسکندر گل محمدی سرپرست واحد امور قراردادها
تلفن :
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
تلفن :
ابوالفضل ایران طلب مسئول واحد درآمد
ابوالفضل ایران طلب مسئول واحد درآمد
تلفن :
مهدی شهریاری مسئول واحد ممیزی و نوسازی
مهدی شهریاری مسئول واحد ممیزی و نوسازی
تلفن : 35705
فاطمه عبدی سرپرست واحد کارگزینی
فاطمه عبدی سرپرست واحد کارگزینی
تلفن :

افشین سخائی فرد سرپرست مدیریت آموزشی و امور اجتماعی
افشین سخائی فرد سرپرست مدیریت آموزشی و امور اجتماعی
تلفن :
علی کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
علی کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
تلفن :