مهرداد حسن زاده شهردار 35705-201
حامد نادری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
حامد نادری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 35705-210
علیرضا اشتری سرپرست معاونت خدمات شهری
علیرضا اشتری سرپرست معاونت خدمات شهری
تلفن : 026-36332908
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
تلفن : 35705-206
عبدالرضا معظمی گودرزی رئیس اداره بازرسی
عبدالرضا معظمی گودرزی رئیس اداره بازرسی
تلفن : 026-36207025
احمدرضا عبدالملکی رئیس اداره روابط عمومی
احمدرضا عبدالملکی رئیس اداره روابط عمومی
تلفن : 35705-127
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
تلفن : 026-36334980
محمود مهرانپور سرپرست سازمان حمل ونقل همگانی
محمود مهرانپور سرپرست سازمان حمل ونقل همگانی
تلفن :
احمدتركاشوند رئیس اداره حقوقی
احمدتركاشوند رئیس اداره حقوقی
تلفن :
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
تلفن :
محسن عبدالخالقی رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
محسن عبدالخالقی رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
تلفن : 02636211177

علیرضا کارگر سرپرست اداره درآمد
علیرضا کارگر سرپرست اداره درآمد
تلفن :
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
تلفن :
حمید قربان خانلو رئیس اداره مالی
حمید قربان خانلو رئیس اداره مالی
تلفن : 026-36217284
حسام سوری رئیس اداره طرح و برنامه
حسام سوری رئیس اداره طرح و برنامه
تلفن : 35705
احمد صادق زاده مشاور حقوقی شهردار
احمد صادق زاده مشاور حقوقی شهردار
تلفن :

مشاور و مسئول پیگیری های ویژه شهردار
مشاور و مسئول پیگیری های ویژه شهردار
تلفن :
خانم فاطمه عبدی مشاور شهردار در امور بانوان
خانم فاطمه عبدی مشاور شهردار در امور بانوان
تلفن :
افشین آژینه سرپرست ناحیه یک خدمات شهری
افشین آژینه سرپرست ناحیه یک خدمات شهری
تلفن :
سعید طالبی پور سرپرست ناحیه دو خدمات شهری
سعید طالبی پور سرپرست ناحیه دو خدمات شهری
تلفن :
رضا قره خانی مسئول مدیریت بحران
رضا قره خانی مسئول مدیریت بحران
تلفن :

علی رعیت مسئول واحد زیباسازی
علی رعیت مسئول واحد زیباسازی
تلفن :
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
تلفن :
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
تلفن :
حمید نصیرزاده مسئول املاک ومستغلات
حمید نصیرزاده مسئول املاک ومستغلات
تلفن :
مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
تلفن :

رضا عزیزی مسئول واحد اصناف
رضا عزیزی مسئول واحد اصناف
تلفن :
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
تلفن :
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
تلفن :
مهدی امین خاکی سر پرست واحد درآمد
مهدی امین خاکی سر پرست واحد درآمد
تلفن :
حسین تنها مسئول واحد ممیزی و نوسازی
حسین تنها مسئول واحد ممیزی و نوسازی
تلفن : 35705

فاطمه قدیم پور مسئول کارگزینی
فاطمه قدیم پور مسئول کارگزینی
تلفن :