مهرداد حسن زاده شهردار 35705-201
حامد نادری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
حامد نادری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 35705-210
علیرضا اشتری سرپرست معاونت خدمات شهری
علیرضا اشتری سرپرست معاونت خدمات شهری
تلفن : 026-36332908
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
تلفن : 35705-206
کامران محمدی نژاد سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
کامران محمدی نژاد سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن : 026-36207025
احمدرضا عبدالملکی رئیس اداره روابط عمومی
احمدرضا عبدالملکی رئیس اداره روابط عمومی
تلفن : 35705-127
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
فرشید عبدالملکی رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
تلفن : 026-36334980
محمود مهرانپور سرپرست سازمان حمل ونقل همگانی
محمود مهرانپور سرپرست سازمان حمل ونقل همگانی
تلفن :
احمدتركاشوند رئیس اداره حقوقی
احمدتركاشوند رئیس اداره حقوقی
تلفن :
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
تلفن :
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
حمید طالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
تلفن : 02636211177

علیرضا کارگر سرپرست اداره درآمد
علیرضا کارگر سرپرست اداره درآمد
تلفن :
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
تلفن :
حمید قربان خانلو رئیس اداره مالی
حمید قربان خانلو رئیس اداره مالی
تلفن : 026-36217284
حسام سوری رئیس اداره طرح و برنامه
حسام سوری رئیس اداره طرح و برنامه
تلفن : 35705
احمد صادق زاده مسئول طرح و لوایح
احمد صادق زاده مسئول طرح و لوایح
تلفن :

خانم فاطمه عبدی مشاور شهردار در امور بانوان
خانم فاطمه عبدی مشاور شهردار در امور بانوان
تلفن :
خانم منوچهری مسئول واحد زیباسازی
خانم منوچهری مسئول واحد زیباسازی
تلفن :
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
تلفن :
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
تلفن :
صفر برخی مسئول املاک ومستغلات
صفر برخی مسئول املاک ومستغلات
تلفن :

مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
تلفن :
حمید نصیرزاده مسئول واحد اصناف
حمید نصیرزاده مسئول واحد اصناف
تلفن :
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
تلفن :
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
حسین خلخالی مسئول امور رفاهی
تلفن :
مهدی امین خاکی سر پرست واحد درآمد
مهدی امین خاکی سر پرست واحد درآمد
تلفن :

مهدی شهریاری مسئول واحد ممیزی و نوسازی
مهدی شهریاری مسئول واحد ممیزی و نوسازی
تلفن : 35705
فاطمه قدیم پور مسئول کارگزینی
فاطمه قدیم پور مسئول کارگزینی
تلفن :
افشین سخائی فرد سرپرست مدیریت آموزشی و امور اجتماعی
افشین سخائی فرد سرپرست مدیریت آموزشی و امور اجتماعی
تلفن :
مجید سرخفام رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
مجید سرخفام رئیس اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری
تلفن :
علی کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
علی کرد رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
تلفن :

علی رعیت دبیر بند 20 ماده 55 و ماده 7 قطع اشجار و فضای سبز
علی رعیت دبیر بند 20 ماده 55 و ماده 7 قطع اشجار و فضای سبز
تلفن :