محمد کورانی رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
محمد مهرزاد عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
محمد مهرزاد نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
محمد کورانی عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
محمد احمدوند عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
نادر ایزدبین عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
نادر ایزدبین عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
هادی مرادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
هادی مرادی عضو رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
مرتضی کولیوند عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
مرتضی کولیوند عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
> محسن آجرلو عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
محسن آجرلو عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن