محسن آجرلو رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
محمد مهرزاد عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
احمد اکبری نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
محمد کورانی عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
محمد اسکندری دبیر شورای اسلامی شهر محمدشهر
 
02636200405_7 :تلفن
 
نادر ایزدبین عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
محمد مهرزاد خزانه دار و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی
 
02636200405_7 :تلفن
 
هادی مرادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر
رضا عزیزی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی
 
02636200405_7 :تلفن
 
محسن اجرلو عضو شورای اسلامی شهر محمد شهر
کریم قدیانلو رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل و ترافیک
 
02636200405_7 :تلفن
 
محمد احمدوند سخنگو شورا اسلامی شهر محمد شهر
 
02636200405_7 :تلفن