دفترچه عوارض سال 1399  شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1399 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض سال 1399 شهرداری محمدشهر
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
صورت جامع درآمد و هزینه 6ماهه اول سال 1398
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه تبصره 11 کمیسیون ماده صد
دفترچه عوارض 1398 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض 1398 شهرداری محمدشهر
دفترچه عوارض 1398 شهرداری محمدشهر
اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد
اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد
بدینوسیله به اطلاع کلیه شهروندان فهیم محمد شهر میرساند به استناد آرا صادره به شماره های ۳۰۹ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ هیأت تخصصی عمران ،شهرسازی واسناد و ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد قانونی تلقی و اخذ عوارض مذکور توسط شهرداری ها مجاز تشخیص داده شده است

پربازدیدترین