تاریخ : 1401/08/22به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر محمدشهر، در این بازدید مقرر گردید مدیران شهری سه شهر کرج، محمدشهر و مشکین دشت طی جلسه ای مشترک با تقسیم وظایف و مشخص کردن قدرالسهم هر شهرداری، مشارکت لازم را در بازگشایی این معبر داشته باشند.

قابل ذکر است در بازدید مذکور مسئولین ذیل حضور داشتند:

دکتر مهاجری رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج

مهندس عاقلی رئیس سازمان عمران شهرداری کرج

مهندس آجرلو رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر

مهندس قدیانلو رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر محمدشهر

مهندس حسن زاده شهردار محمدشهر

مهندس طالبی پور رئیس اداره عمران شهرداری محمدشهر

مهندس صیادی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مشکین دشت

مهندس صفرخانلو شهردار مشکین دشت

مهندس حاتمی رئیس اداره عمران شهرداری مشکین دشت