آگهي مناقصه عمومي شهرداری محمدشهر (تکمیل خانه سلامت   - احداث پارک بزرگ شهر )
آگهي مناقصه عمومي شهرداری محمدشهر (تکمیل خانه سلامت - احداث پارک بزرگ شهر )
آگهي مناقصه عمومي شهرداری محمدشهر (تکمیل خانه سلامت - احداث پارک بزرگ شهر ) ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر آسفالت رینگ دوچرخه سواری پارک آزادگان
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر آسفالت رینگ دوچرخه سواری پارک آزادگان
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر آسفالت رینگ دوچرخه سواری پارک آزادگان ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر
آگهی مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد ، مصوبه شماره 0/1000 شورای اسلامی شهر محمدشهر موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد الشرایط دعوت بعمل می آید نسبت به خرید اسناد مناقصه بعد از تاریخ چاپ آگهی دوم به امور پیمانهای شهرداری مراجعه نماید ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (ادامه عملیات بازسازی پارک آزادگان – تکمیل پارک جهان کودک)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (ادامه عملیات بازسازی پارک آزادگان – تکمیل پارک جهان کودک)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (ادامه عملیات بازسازی پارک آزادگان – تکمیل پارک جهان کودک) ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر) (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر) ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (جمع آوری آبهای سطحی)
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (جمع آوری آبهای سطحی)
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (جمع آوری آبهای سطحی) ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر ( بیمه تکمیلی درمان )
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر ( بیمه تکمیلی درمان )
شهرداری محمدشهر در نظر دارد جهت انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و تبعی و 282 نفر بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شاغل شهرداری و سازمان وابسته از خدمات شرکت های مرکزی بیمه واجد الشرایط بصورت مناقصه عمومی اقدام نماید ادامه مطلب