آگهي مناقصه عمومي(تجدید)1-تأمین نیروی انسانی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز)      اجاره ماشین آلات عملیاتی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز)
آگهي مناقصه عمومي(تجدید)1-تأمین نیروی انسانی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز) اجاره ماشین آلات عملیاتی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز)
شهرداري محمدشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1399، پروژه های ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم و تا پايان وقت اداري روز شنبه ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي واگذاری تلویزیون شهری
آگهي مزایده عمومي واگذاری تلویزیون شهری
شهرداري محمدشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1311 مورخ 1398/10/1شورای اسلامی شهر محمدشهر، نسبت به واگذاری تلویزیون شهری طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده جهت ادامه مطلب
آگهي مزايده عمومي خودرو
آگهي مزايده عمومي خودرو
شهرداری محمدشهر در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای (مازاد بر نیاز خویش) از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از شرکت کنندگان دعوت می گردد حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم و تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي (تجدید) 1- بهسازی بلوار دشت بهشت  2- احداث پارک بزرگ شهر
آگهي مناقصه عمومي (تجدید) 1- بهسازی بلوار دشت بهشت 2- احداث پارک بزرگ شهر
شهرداري محمدشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 1256 مورخ 1398/9/19، پروژه های ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط به شرح ذيل واگذار نمايد. ادامه مطلب
آگهی فراخوان  ( جذب سرمایه گذار جهت ساخت ونصب سازه های تبليغاتی)
آگهی فراخوان ( جذب سرمایه گذار جهت ساخت ونصب سازه های تبليغاتی)
آگهی فراخوان ( جذب سرمایه گذار جهت ساخت ونصب سازه های تبليغاتی) ادامه مطلب
تجدید مزایده عمومی شهرداری محمدشهر (مزایده یک باب واحد تجاری واقع در بلوار دشت بهشت محمدشهر)
تجدید مزایده عمومی شهرداری محمدشهر (مزایده یک باب واحد تجاری واقع در بلوار دشت بهشت محمدشهر)
تجدید مزایده عمومی شهرداری محمدشهر (مزایده یک باب واحد تجاری واقع در بلوار دشت بهشت محمدشهر) ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي شهرداری محمدشهر (تکمیل خانه سلامت   - احداث پارک بزرگ شهر )
آگهي مناقصه عمومي شهرداری محمدشهر (تکمیل خانه سلامت - احداث پارک بزرگ شهر )
آگهي مناقصه عمومي شهرداری محمدشهر (تکمیل خانه سلامت - احداث پارک بزرگ شهر ) ادامه مطلب
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر آسفالت رینگ دوچرخه سواری پارک آزادگان
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر آسفالت رینگ دوچرخه سواری پارک آزادگان
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر آسفالت رینگ دوچرخه سواری پارک آزادگان ادامه مطلب