آگهی مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر
آگهی مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد ، مصوبه شماره 0/1000 شورای اسلامی شهر محمدشهر موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد الشرایط دعوت بعمل می آید نسبت به خرید اسناد مناقصه بعد از تاریخ چاپ آگهی دوم به امور پیمانهای شهرداری مراجعه نماید ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (ادامه عملیات بازسازی پارک آزادگان – تکمیل پارک جهان کودک)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (ادامه عملیات بازسازی پارک آزادگان – تکمیل پارک جهان کودک)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (ادامه عملیات بازسازی پارک آزادگان – تکمیل پارک جهان کودک) ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر)
آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر) (پیاده راه (جدول گذاری ) حریم لوله نفت ولدآباد - جدول گذاری سطح شهر) ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (جمع آوری آبهای سطحی)
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (جمع آوری آبهای سطحی)
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (جمع آوری آبهای سطحی) ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر ( بیمه تکمیلی درمان )
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر ( بیمه تکمیلی درمان )
شهرداری محمدشهر در نظر دارد جهت انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و تبعی و 282 نفر بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شاغل شهرداری و سازمان وابسته از خدمات شرکت های مرکزی بیمه واجد الشرایط بصورت مناقصه عمومی اقدام نماید ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر (  ادامه احداث مجموعه فرهنگی دفتر امام جمعه (فاز چهارم)
آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر ( ادامه احداث مجموعه فرهنگی دفتر امام جمعه (فاز چهارم)
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398، موضوعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد الشرایط دعوت بعمل می آید نسبت به خرید اسناد مناقصه بعد از تاریخ چاپ آگهی دوم مورخ 98/05/20 به امور پیمانهای شهرداری محمدشهر مراجعه نمایید. ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومی (  مبلمان و روشنایی پارك آزادگان و باغ گلها   )
آگهي تجدید مناقصه عمومی ( مبلمان و روشنایی پارك آزادگان و باغ گلها )
شهرداری محمدشهر در نظر دارد به اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر، پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید. ادامه مطلب