تاریخ : 1399/08/26آغاز طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل محمدشهر

به گزارش اداره روابط عمومی : علی اشتری رئیس سازمان حمل ونقل همگانی محمدشهر از آغازطرح نو سازی تاکسی های فرسوده درخطوط تاکس رانی محمد شهر خبر داد.

وی افزود : تاکنون درخواست تعویض 15 دستگاه تاکسی را داشته ایم که 2 دستگاه آن تحویل وما بقی دردست اقدام می باشد
علی اشتری در پایان از تاکسی رانان واجد شرایط دراین طرح درخواست نمود هرچه سریعترنسبت به تعین وتکلیف خودروی خوداقدام نمایند