تاریخ : 1399/05/06نگاه اورژانسی به اورژانس محمدشهر

هادی مرادی رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر، در جلسه ستاد بحران محمدشهر عنوان کرد؛ با توجه به ماموریت های فراوان تنها مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی محمد شهر، لزوم ایجاد پایگاه های اورژانس دیگر (مراقبت های پیش بیمارستانی) بیش از پیش در این شهر احساس می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه، حدود چهارصد ماموریت برای یک مرکز باعث شده که در مواقع ضروری از پایگاه های اطراف و حتی شهرهای مجاور درخواست کمک شود افزود؛ مدیریت شهری محمدشهر نیز بر اساس این نیاز حیاتی، قطعه زمینی جهت احداث پایگاه اورژانس در منطقه جعفر آباد برای این مهم اختصاص داده است .
وی در پایان، بهره گیری از پدهای بالگرد برای استفاده موارد بحرانی در اورژانس محمدشهر  را ضروری دانست.