تاریخ : 1399/03/28آگهي مزایده عمومي واگذاری تلویزیون شهری (تجدید)