تاریخ : 1399/03/13آگهی مناقصه عمومی (حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز، مبلمان، ابنیه  و تأسیسات وابسته پارک آزادگان)