تاریخ : 1399/02/29تعامل مثال زدني مديريت شهري محمدشهرواستانداري

به گزارش: پايگاه اطلاع رساني خبرمحمدشهر،در جلسه اي كه روز دوشنبه 98/2/29با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار محمدشهر با دكتر درويش پورمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداري البرز در محل استانداري برگزار گرديد ، ضمن ارائه گزارشي ازشرايط حال حاضر پروژه هاي عمراني محمدشهر ،طرفين به تبادل نظر در خصوص اولويت بندي پروژه هاي عمراني پرداختند.
در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري البرز ضمن تقدير ازمديريت شهري در خصوص اجراي پروژه هاي باز آفريني در محمدشهر، تعامل مديريت شهري محمدشهر و استانداري در دوره پنجم را مثال زدني عنوان كرد.
از مهمترين موارد مطرح شده در جلسه فوق مي توان به پروژه احداث پاركينگ طبقاتي ، كنارگذرمحمدشهر،مخزن ذخيره آب محمدشهرو تخصيص اعتبارات لازم به پروژه هاي بازآفريني در سال جاري عنوان نمود.