تاریخ : 1399/02/17با حضور دادستان البرز /
آزادسازي 12 هكتاراز اراضي كشاورزي محمدشهر

به گزارش خبرنگار خبر محمدشهر روز چهارشنبه مورخ 99/2/17 با حضور دادستان ، فرمانده نيروي انتظامي و سرپرست جهاد كشاورزي استان البرز و همچنين مهندس صفري شهردار محمدشهر به همراه نيروهاي خدمات شهري،شهربان،جهادويگان ويژه نيروي انتظامي ، دوشهرك با 58 ويلا در دوازده هكتار تخريب و بخش مهمي از اراضي كشاورزي محمدشهر آزادسازي شد.
در همين ارتباط دكتر فاضلي رئيس كل دادگستري استان گفت:برابر برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين طرح بصورت  استاني و مستمر ادامه خواهد يافت و اميدواريم در سالجاري بتوانيم صدوبيست هكتار از اراضي كشاورزي محمد شهر را آزاد نمائيم .