تاریخ : 1399/02/17آگهي مناقصه عمومي (تجدید)

1- بهسازی بلوار دشت بهشت 

2- احداث پارک بزرگ شهر