تاریخ : 1399/02/19آگهي مناقصه عمومي(تجدید)

تأمین نیروی انسانی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز)   

   اجاره ماشین آلات عملیاتی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز)