تاریخ : 1398/07/13جلسه شهردار با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر محمدشهر ، طی جلسه ای سعید صفری شهردار محمدشهر با حضور در دفتر پورسلیمانی مدیر کل اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان البرز و غرب استان تهران در خصوص تملک زمینهای ستاد واقع درقسمتی از پارک آزادگان و زمین خدمات موتوری و حوزه عمران شهرداری و تهاتر آن با ملکها معوض برگزار نمود.
در پایان این جلسه با موافقت مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مقرر گردید کارکارشناسی جهت اجرای پیشنهادات شهردار انجام و اقدامات نهایی آن صورت پذیرد.