تاریخ : 1398/06/24آگهي مناقصه عمومی شهرداری محمدشهر
( بیمه تکمیلی درمان )

 شهرداری محمدشهر در نظر دارد جهت انجام امور بیمه تکمیلی درمان به تعداد 1100 نفر اصلی و تبعی و 282 نفر بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شاغل شهرداری و سازمان وابسته از خدمات شرکت های مرکزی بیمه واجد الشرایط بصورت مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه بیمه های دارای شرایط که مورد تایید بیمه مرکزی می باشند دعوت می نماید حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 1398/07/14 روز یکشنبه با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری ضمن واریز  مبلغ 726/000/000ریال به عنوان ۵٪ سپرده شرکت در مناقصه نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند . تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1398/07/14 راس ساعت 14:45 میباشد .سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.