تاریخ : 1398/04/09آگهي  مناقصه عمومی

(تجهیز ، خرید ، حمل ، نصب و اجرای کلیه مصالح مورد نیاز  مبلمان و روشنایی پارک آزادگان  و باغ گلها)